Lied 5: Gebed voor de kerkdienst

Tekst: Wilhelmus Schortinghuis
Melodie: Philipp Nicolai
Zetting: Henk C. de Gelder

1. Daal neer, o God, uit 's hemels troon,
en in mijn duist're ziele woon
met d' invloed van genade.
Ach, dat Uw heiligheidsontzag
met indruk op mijn harte lag,
met 's hemels glans beladen.
O, dan
zou 'k aan
Uwe voeten
U ontmoeten,
klein en teder,
en mij voor U buigen neder.

2. Ach, schenk Uw knecht Uw Licht en Geest,
dat hij eerbiedig onbevreesd
Uw wond'ren mag verklaren.
Vervul zijn hart met heiligheid,
opdat zijn lippen wel bereid
Uw deugden openbaren.
Ach, geef
(ik beef
voor Uw wetten)
om te letten
op Uw wegen,
maak mijn hart daartoe genegen.

3. Zend Uwe Geest uit d' hoogte neer,
dat Die mijn ziel inwendig leer.
Ach, open hart en oren,
verlicht mij door Uw waarheidsglans,
en buig mijn wil en zinnen gans
om heiliglijk te horen.
Maak mij,
Heer', vrij
van het kwade
door genade,
dat ik boven
met Uw erfdeel U mag loven.


Terug naar het liederenoverzicht