Lied 115: Roemen in het kruis

Tekst: Isaäc da Costa
Melodie: Johannes Gijsbertus Bastiaans
Zetting: Henk C. de Gelder

1. O, hoe duister, hoe ontzettend,
zielsverscheurend, hartverplettend
was dat schrikverwekkend uur,
toen het vlek'loos Lam geslacht werd,
en de losprijs aangebracht werd,
der gevangen creatuur!

2. d' Aarde siddert, rotsen kraken,
doden in het graf ontwaken,
Jezus Christus geeft de geest!
En de voorhang van de tempel
scheurt in tweeën tot de drempel.
d' Eerste schepping is geweest!

3. Golgotha, dat zag het wonder:
't Licht der heerlijkheid gaat onder,
en het daglicht keert tot nacht.
Maar die nacht wordt weldra klaarheid,
al wat schaduw was, wordt waarheid.
't Is vervuld, het is volbracht!

4. Ja, volbracht zijn al de woorden,
die de Godsprofeten hoorden!
Ja, vervuld is 't recht der wet!
Onze wonden zijn verbonden,
onze zonden zijn verslonden,
en de slangenkop verplet!

5. In het kruis zal 'k eeuwig roemen!
en geen wet zal mij verdoemen;
Christus droeg de vloek voor mij!
Christus is voor mij gestorven,
heeft genâ voor mij verworven;
'k ben van dood en zonde vrij!

6. Loof, o Sion prijs Uw Heere!
d' Aarde luister', 't Lam ter ere,
naar uw heilig psalmgebruis!
Loof Hem, Die de hel verplette!
Loof Hem, Die Zijn volk ontzette!
Loof uw Koning aan het kruis!


Terug naar het liederenoverzicht